ระดับปริญญาตรี

  ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ หลักสูตร 4 ปีมี 2 แขนงวิชา
        1.แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
        2.แขนงวิชาสัตวศาสตร์
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 4 ปี
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตร 4 ปี

    

  ภาคปกติ

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร รหัส สาขาวิชา จำนวน ที่รับ

  ค่าธรรมเนียม

  (ชำระวันรายงานตัว)

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์

     - แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

  14001

  35

  13,500 บาท

     - แขนงวิชาสัตวศาสตร์

  14002

  35

  13,500 บาท

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

  14003

  50

  13,500 บาท

   เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (วท.บ.)

  14004

  50

  13,500 บาท

  รวมจำนวนที่รับทั้งสิ้น     170 คน

   

     • ดาวน์โหลดใบสมัคร • ITA

 • ติดต่อสอบถาม Online
  Close chat
  Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

  Start