อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

หลักสูตร หมู่เรียน อาจารย์
วท.บ. เกษตรศาสตร์
แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช
551225001
561225001
571225001
581225001
อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
ผศ.คำทอง มหวงศ์วิริยะ
ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา
อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
วท.บ. เกษตรศาสตร์
แขนงวิชาสัตวศาสตร์
551225002
561225002
571225002
581225002
อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
ผศ.สุรพงษ์ ธรรมขันธ์
รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 551228201
561228201
571228201
581228201
อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ
อ.หรรษา เวียงวะลัย
ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ
วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์   อ.วิเชียร พุทธศร
อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
อ.ธนา กั่วพานิช
foot_for_js_in.inc.php