อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

ประเภท ปริญญา หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
วท.บ. เกษตรศาสตร์ แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 621225001 อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 611225001 อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 601225001 ผศ.สมาพร เรืองสังข์
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 591225001 อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 581225001 อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 571225001 ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 561225001 ผศ.คำทอง มหวงศ์วิริยะ
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 551225001 อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
วท.บ. เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 621225002 ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 611225002 รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 601225002 อ.ศิริพร นามเทศ
ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) วิทยาศาสตรบัณฑิต 60S225002 อ.ดร.เจนจิรา นามี
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 591225002 อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 581225002 ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 571225002 รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 561225002 ผศ.สุรพงษ์ ธรรมขันธ์
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 551225002 อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 611228201 อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 601228201 ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 591228201 อ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 581228201 ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 571228201 ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 561228201 อ.หรรษา เวียงวะลัย
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 551228201 อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ
วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 611225101 อ.ภาคิณ หมั่นทุ่ง
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 601225101 อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 591225101 อ.ธนา กั่วพานิช


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start