อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

หลักสูตร หมู่เรียน อาจารย์
วท.บ. เกษตรศาสตร์ แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช 611225001 อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน
601225001  
591225001  
581225001 อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
571225001 ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา
561225001 ผศ.คำทอง มหวงศ์วิริยะ
551225001 อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
     
วท.บ. เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 611225002 รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
601225002  
591225002  
581225002 ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช
571225002 รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
561225002 ผศ.สุรพงษ์ ธรรมขันธ์
551225002 อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
     
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 611228201 อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร
601228201  
591228201  
581228201 ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ
571228201 ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
561228201 อ.หรรษา เวียงวะลัย
551228201 อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ
     
วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 611225101 อ.ภาคิณ หมั่นทุ่ง
601225101 อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์
591225101 อ.ธนา กั่วพานิช