ประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร

               คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนามาจากภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528
               ปี 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาได้จัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรมในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ โดยมีการผลิตบัณฑิต
สาขา เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร
               ต่อมาได้ผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชาคือ สาขาสัตวบาลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
               ปี 2542 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ภารกิจทั้ง 4 ประการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ"อุดมศึกษาและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทางคณะได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี(วท.บ)จำนวน 4 หลักสูตร คือ
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
               และในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร คณะมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามที่ต่างๆ มีโครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของคณาจารย์และนักศึกษาในด้านการเกษตรการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรงานอบรมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย งานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนมีหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งโครงการตามแนวพระราชดำริ และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้คณะยังได้จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดของ สมศ. ตลอดจนการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของกพร.เพื่อให้ การจัดการศึกษามคุณภาพตามเกณฑ์


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start