ตารางเพื่อทบทวน/ตรวจสอบการมีหลักฐานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่
ประเด็นคำถาม
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผลดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐาน
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o1
 โครงสร้าง  o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
 o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่นสำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

  http://agri.vru.ac.th/?page=Organizational-Chart
o2
 ข้อมูลผู้บริหาร  o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
 o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของหน่วยงาน

  http://agri.vru.ac.th/?page=Staff
o3
 อำนาจหน้าที่  o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

  - คำสั่งมอบอำนาจให้คณบดี
- คำสั่งมอบอำนาจให้คณบดี2484
o4
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563


แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560-2564
o5
 ข้อมูลการติดต่อ  แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
  o ที่อยู่หน่วยงาน
  o หมายเลขโทรศัพท์
  o หมายเลขโทรสาร
  o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  o แผนที่ตั้งหน่วยงาน

http://agri.vru.ac.th/?page=Contact-Us
o6
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

  http://agri.vru.ac.th/?page=Related-laws
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นคำถาม
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผลดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐาน
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o7
 ข่าวประชาสัมพันธ์  o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2563

  http://agri.vru.ac.th/?page=News-All&Type=ข่าวประชาสัมพันธ์
o8
 Q&A  o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม -ตอบเป็นต้น
 o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
( ได้ด้วยเบราเซอร์ทุกตัว )

  http://agri.vru.ac.th/?page=Faqs-Type
o9
 Social Network  o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
 o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

http://agri.vru.ac.th/

ตัวชี้วัดที่
ประเด็นคำถาม
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผลดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐาน
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o10
 แผนดำเนินงานประจำปี  o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
 o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

  http://plan.vru.ac.th/?page_id=3302
o11
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนิน งานประจำปี
 o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

  ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
o12
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจาปี
 o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ ดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นคำถาม
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผลดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐาน
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o13
 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน**
 o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้า หน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

http://agri.vru.ac.th/?page=Operat-Manual
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
o14
 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
 o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
 o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

http://agri.vru.ac.th/?page=Service-Manual
o15
 ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ ( ตั้งแต่ ตุลาคม-62 ถึงมีนาคม 63 )  o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
 o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

 

สถิติการให้บริการยืม-คืน ห้องสมุด

สถิติการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์

สถิติการสมัครเข้าศึกษาออนไลน์

o16
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ **  o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้า ที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17
 E–Service **  o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม อำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
 o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์

แนะนำหลักสูตรเกษตรศาสตร

o18
 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี  o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ที่มีระยะ 1 ปี
 o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
 o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ในปี พ.ศ. 2563

  http://agri.vru.ac.th/file/management/46.pdf
o19
 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  o แสดงความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี
 o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
 o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563

  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
o20
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล การใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น
 o เป็นรายงานผลของปีพ.ศ.2562

  การใช้งบประมาณ2562


รายงานการใช้จ่ายงบ2562

ตัวชี้วัดที่
ประเด็นคำถาม
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผลดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐาน
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o21
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ  o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตาม ที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ. 2563

  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะเกษตร 2563

o22
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ  o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ. 2563

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คณะเกษตร 2563

o23
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลางวิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น
 o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้ระบุว่า ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
 o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

  http://agri.vru.ac.th/ita_file/2563/o23procure2563.pdf
o24
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
 o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

  สรุปการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562

o25
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  o แสดงนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่มี จุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม
 o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ มอบหมาย หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
 o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
    รอข้อมูลของมหาวิทยาลัย
o26
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
 o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อO25
 o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
    รอข้อมูลของมหาวิทยาลัย
o27
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
 o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ O25
 o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
    รอข้อมูลของมหาวิทยาลัย
o28
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหา รและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

  http://agri.vru.ac.th/?page=Development-plan
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นคำถาม
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผลดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐาน
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o29
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  o แสดงคู่มือหรือแนวทางการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่นรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

  http://hotline.vru.ac.th/
o30
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
 o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/มหาวิทยาลัย

สายด่วนคณบดี

o31
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
 o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

  http://hotline.vru.ac.th/
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นคำถาม
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผลดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐาน
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o32
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
 o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

  สายด่วนคณบดี
o33
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น
 o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563

  โครงการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร่วมกับ UBI
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นคำถาม
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผลดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐาน
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o34
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์ หรือ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

  http://agri.vru.ac.th/?page=Prevent-fraud
o35
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
 o เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ.2563

  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นคำถาม
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผลดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐาน
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o36
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
    รอข้อมูลของมหาวิทยาลัย
o37
 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต  o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผล ประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
 o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
    รอข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นคำถาม
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผลดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐาน
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o38
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
 o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 

สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันจันทร์ไส่ชุดราชการ

o39
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
 o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
    รอข้อมูลของมหาวิทยาลัย
o40
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน  o แสดงความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าช่นความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563
    รอข้อมูลของมหาวิทยาลัย
o41
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
 o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล การดำเนินการ เช่น ผลการดำเนิน การโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562

  แผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นคำถาม
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผลดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐาน
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o42
 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน  o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
 o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
 o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน
o43
 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน  o แสดงผลการดำเนินการตาม มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน
 o มีข้อมูลรายละเอียดการนำ มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบ
 o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563

  http://agri.vru.ac.th/file/o43-vru.pdf


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start