ตารางเพื่อทบทวน/ตรวจสอบการมีหลักฐานตามแบบ ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ
ข้อมูล
สิ่งที่ต้องปรากฏหน้า Website ของหน่วยงาน
ผลดำเนินงาน
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o1
 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการ แบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่นสำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

  - โครงสร้างองค์กร  
o2
 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
  - ข้อมูลผู้บริหาร  
o3
 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจ ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด  

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบ อำนาจให้คณบดี

- คำสั่งมอบอำนาจให้คณบดี

 
o4
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

- แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี การเกษตร พ.ศ. 2560-2564  
o5
 ข้อมูลการติดต่อ  แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
 o ที่อยู่หน่วยงาน
 o หมายเลขโทรศัพท์
 o หมายเลขโทรสาร
 o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 o แผนที่ตั้งหน่วยงาน
- ข้อมูลการติดต่อ  
o6
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

- ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

- กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

 
ข้อ
ข้อมูล
สิ่งที่ต้องปรากฏหน้า Website ของหน่วยงาน
ผลดำเนินงาน
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o7
 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ในป พ.ศ. 2564
  - ข่าวประชาสัมพันธ์  
o8
 Q&A o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น (ได้ด้วยเบราเซอร์ทุกตัว)   - คำถามที่พบบ่อย  
o9
 Social Network o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่าย สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร

- หลักสูตรเกษตรศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 
ข้อ
ข้อมูล
สิ่งที่ต้องปรากฏหน้า Website ของหน่วยงาน
ผลดำเนินงาน
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o10
 แผนดำเนินงานประจำปี o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
  - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564  
o11
 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียด ความก้าวหน้ายกตัว อย่างเช่นความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564
 

- ตัวชี้วัดโครงการ(ไตรมาส 1)

- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์(ไตรมาส 1)

 
o12
 รายงานติดตาม o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีพ.ศ.2563
  - รายงานติดตามปี 2563  
ข้อ
ข้อมูล
สิ่งที่ต้องปรากฏหน้า Website ของหน่วยงาน
ผลดำเนินงาน
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o13
 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วย งานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

- คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

- คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน

- คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

- คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

- คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณาจารย์และบุคลากรณ์

 
o14
 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

- คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา

- คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ

 
o15
 ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ (อย่างน้อย ตั้งแต่ ตุลาคม-63 ถึงมีนาคม 64) o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ.2564
 

- สถิติการให้บริการยืม-คืน ห้องสมุด

- สถิติการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์

- สถิติการสมัครเข้าศึกษาออนไลน์

 
o16
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ** o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
 

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 
o17
 E–Service ** o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 

- ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ

 
o18
 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ในปี พ.ศ. 2564
  - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564  
o19
 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
  - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ  
o20
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล การใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีพ.ศ.2563
  - การเบิกจ่ายงบประมาณ


- การตั้งเบิกงบประมาณ

 
ข้อ
ข้อมูล
สิ่งที่ต้องปรากฏหน้า Website ของหน่วยงาน
ผลดำเนินงาน
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o21
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ. 2564
 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 
o22
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ. 2564
 

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 
o23
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผย แพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 
o24
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
 

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 
o25
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
 

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
o26
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
o แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

- การบริหารทรัพยากรบุคคล

- ความก้าวหน้าในเส้นทางสายาอชีพ

- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากร

- ประกาศปฏิทินกำหนดวันสอบวัดความรู้

 
o27
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 

- ความก้าวหน้าในเส้นทางสายาอชีพ

- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากร

- ประกาศปฏิทินกำหนดวันสอบวัดความรู้

- หลักเกณฑ์การประเมินผลข้าราชการ

- หลักเกณฑ์การประเมินผลพนักงานมหาวิทยาลัย

- หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร

- หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

- หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการ

 
o28
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 

- แผนพัฒนาบุคลากร

- รายงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ตัวชี้วัดโครงการ

- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

 
ข้อ
ข้อมูล
สิ่งที่ต้องปรากฏหน้า Website ของหน่วยงาน
ผลดำเนินงาน
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o29
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 

- ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน

- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว / ร้องทุกข์

 
o30
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน ทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 

- ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/มหาวิทยาลัย

- สายด่วนคณบดี

 
o31
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่นจำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน แรกของปี พ.ศ. 2564
  รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย  
ข้อ
ข้อมูล
สิ่งที่ต้องปรากฏหน้า Website ของหน่วยงาน
ผลดำเนินงาน
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o32
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 

- สายด่วนคณบดี

- ช่องทางการเสนอแนะ ติชม ร้องเรียน

 
o33
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
 

- หลักสูตรเกษตรศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 
ข้อ
ข้อมูล
สิ่งที่ต้องปรากฏหน้า Website ของหน่วยงาน
ผลดำเนินงาน
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o34
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
 

- นโยบายการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส

- นโยบายป้องกันการทุจริค ประกาศเจตนารมณ์

 
o35
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
  - ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
ข้อ
ข้อมูล
สิ่งที่ต้องปรากฏหน้า Website ของหน่วยงาน
ผลดำเนินงาน
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o36
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
  รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย  
o37
 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตหรือก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผล ประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
  รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย  
ข้อ
ข้อมูล
สิ่งที่ต้องปรากฏหน้า Website ของหน่วยงาน
ผลดำเนินงาน
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o38
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
 

- ภาพกิจกรรมประกาศ ITA

- โครงการอบรมความรู้และแนวปฏิบัติ

 
o39
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
  รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย  
o40
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าช่นความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
  รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย  
o41
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล การดำเนินการ เช่น ผลการดำเนิน การโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย  
ข้อ
ข้อมูล
สิ่งที่ต้องปรากฏหน้า Website ของหน่วยงาน
ผลดำเนินงาน
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ
มีข้อมูล
( / )
ไม่มีข้อมูล
( X )
o42
 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
 

- นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 
o43
 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน o แสดงผลการดำเนินการตาม มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำ มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบ
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564
  - มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส  

  • ITA

  • ติดต่อสอบถาม Online
    Close chat
    Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

    Start