เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ :

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ :

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start