เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ :

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ :

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น