วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์


  ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agriculture

  ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

  เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

  นักวิชาการเกษตรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
  ผู้ดูแลหรือผู้จัดการประจำแปลงเกษตร
  นักวิชาการสัตวบาลหรือสัตวบาลประจำฟาร์มหรือหน่วยงานเพาะเลี้ยงสัตว์
  ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำคลีนิกหรือโรงพยาบาลสัตว์
  นักพัฒนาท้องถิ่น
  ผู้ประกอบการด้านการเกษตรและธุรกิจการเกษตร
  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือวัสดุทางการเกษตร
 • สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ( http://www.vru.ac.th ) click
 •      ดาวน์โหลดใบสมัคร

 •   จำนวนหน่วยกิต   หมวดวิชา
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
    1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
    2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
    3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน   92 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาบังคับ   43 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเลือก   42 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   128 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

  ภาคการศึกษาที่ 1
  หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5(X-X-X)
  AAG111   หลักการผลิตพืช หลักการผลิตสัตว์ 3(2-2-5)
  หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ AAG151   ชีววิทยาพื้นฐานเคมีทั่วไป 3(2-2-5)
  SBT101   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 3(2-2-5)
  SCH102   3(3-0-6)
  SCH103   1(0-3-2)
  รวมหน่วยกิต :  18
  ภาคการศึกษาที่ 2
  หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9(X-X-X)
  หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ AAG102   งานช่างและเทคโนโลยีการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
  SCH221   เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
  หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) SBT206   สัตววิทยา 3(2-2-5)
  รวมหน่วยกิต :  18
   
   
   

  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

  ภาคการศึกษาที่ 1
  หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8(X-X-X)
  หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ SBT201   พันธุศาสตร์ 3(3-0-6)
  SCH258   ชีวเคมี 2(2-0-4)
  หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) AAG254   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5)
  AAG256   อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
  รวมหน่วยกิต :  19
  ภาคการศึกษาที่ 2
  หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4(X-X-X)
  หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ MEC101   หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
  SBT212   จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5)
  หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) AAG252   พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า 3(2-2-5)
  AAG253   โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป 3(2-2-5)
  AAG355   การผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
  รวมหน่วยกิต :  19
   

  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

  ภาคการศึกษาที่ 1
  หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4(X-X-X)
  หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ MGM212   การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)
  SMS103   หลักสถิติ 3(3-0-6)
  หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) AAG356   การผลิตสุกร 3(2-2-5)
  AAG363   การผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5)
  AAG364   การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3(2-2-5)
  รวมหน่วยกิต :  19
  ภาคการศึกษาที่ 2
  หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ AAG306   ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 3(2-2-5)
  AAG312   ระบบเกษตรยั่งยืน 3(3-0-6)
  หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) AAG360   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(3-0-6)
  วิชาเลือก AAG468   ระบบสืบพันธุ์และการผสมเทียม 3(2-2-5)
  AAG470   วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
  วิชาเลือกเสรี XXXXXX   วิชาเลือกเสรี 1 3(X-X-X)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) AAG302   เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ หรือ 1(45)
  AAG301   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2(90)
  รวมหน่วยกิต :  19 หรือ 20
   

  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

  ภาคการศึกษาที่ 1
  หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) AAG401   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ หรือ 3(320)
  AAG402   สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ หรือ 6(640)
  UBI101   การสร้างและพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการใหม่ 7(640)
  รวมหน่วยกิต :  3,6 หรือ 7
  ภาคการศึกษาที่ 2
  หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ AAG403   สัมมนาทางการเกษตร 1(0-2-1)
  วิชาเลือก AAG461   ปศุสัตว์อินทรีย์ 3(2-2-5)
  AAG471   อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) AAG405   ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมทางการเกษตร (เฉพาะกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 3(0-6-3)
  วิชาเลือกเสรี XXXXXX   วิชาเลือกเสรี 2 3(X-X-X)
  รวมหน่วยกิต :  10 หรือ 13
   

  กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์


  1. นักวิชาการเกษตรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

  2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

  3. ผู้ดูแลหรือผู้จัดการประจำแปลงเกษตร

  4. นักวิชาการสัตวบาลหรือสัตวบาลประจำฟาร์มหรือหน่วยงานเพาะเลี้ยงสัตว์

  5. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำคลีนิกหรือโรงพยาบาลสัตว์

  6. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุทางการเกษตร

  7. นักพัฒนาท้องถิ่น

  อาจารย์ผู้สอน


  ศรีน้อย ชุ่มคำ

  (ศูนย์ปทุมธานี)

  อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี

  (ศูนย์ปทุมธานี)

  อ.ศิริพร นามเทศ

  (ศูนย์ปทุมธานี)

  ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช

  (ศูนย์ปทุมธานี)

  อ.ปณัท สุขสร้อย

  (ศูนย์สระแก้ว)

  อ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว

  (ศูนย์สระแก้ว)

  อ.จารุนันท์ ไชยนาม

  (ศูนย์สระแก้ว)

 • ITA

 • ติดต่อสอบถาม Online
  Close chat
  Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

  Start