หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร            ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Science and Technology วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นการประยุกต์วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตอาหาร มีการเรียนรู้ถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร ศึกษาและวิจัยทางด้านการผลิต การแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร อาหารและโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพ ระบบประกันคุณภาพอาหาร และการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

   หมวดวิชา
   จำนวนหน่วยกิต

    3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

   138

   หน่วยกิต

    โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

    

    

    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า

   30

   หน่วยกิต

    2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า

   102

   หน่วยกิต

     2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

   82

   หน่วยกิต

     2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก

   12

   หน่วยกิต

     2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   8

   หน่วยกิต

    3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า

    6

   หน่วยกิต

     3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  

    

    

    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า

   30

   หน่วยกิต

    ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)

    

    2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า

   102

   หน่วยกิต

     2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จำนวนไม่น้อยกว่า

   94

   หน่วยกิต

    


  • * รับราชการครูในโรงเรียนภาครัฐหรือเอกชน
  • * อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
  • * นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
  • * พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • * ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจอาหาร อาจเป็นธุรกิจขนาด ย่อมหรือขนาดกลาง
  • * เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ในโรงงานอาหารกระป๋อง โรงงานอาหารแช่แข็ง โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ หรือในอุตสาหกรรมอื่นๆ
  • * หัวหน้าฝ่ายผลิต หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอาหารกระป๋อง
  •    โรงงานอาหารแช่แข็ง โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ หรือโรงงานแปรรูปอาหารอื่นๆ
  • * นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ในโรงงานอาหารกระป๋อง โรงงานอาหารแช่แข็ง โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ หรือโรงงานแปรรูปอาหารอื่นๆ
  • * เจ้าหน้าทีโลจิสติกส์(Logistics) ในธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจขนส่งอาหาร ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าเกษตร
  • * เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ในอุตสาหกรรมเกษตรและในอุตสาหกรรมอื่นๆ


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start