วทบ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นการประยุกต์วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตอาหาร มีการเรียนรู้ถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร ศึกษาและวิจัยทางด้านการผลิต การแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร อาหารและโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพ ระบบประกันคุณภาพอาหาร และการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

   จำนวนหน่วยกิต
   หมวดวิชา
    หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
   33 หน่วยกิต   
        กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
   9 หน่วยกิต   
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
   9 หน่วยกิต   
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
   6 หน่วยกิต   
        กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
   9 หน่วยกิต   
    หมวดวิชาเฉพาะด้าน
   102 หน่วยกิต   
        กลุ่มวิชาเนื้อหา
   65 หน่วยกิต   
        กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
   30 หน่วยกิต   
        กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   7 หน่วยกิต   
    หมวดวิชาเลือกเสรี
   6 หน่วยกิต   
    จำนวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
   141 หน่วยกิต   

  • * รับราชการครูในโรงเรียนภาครัฐหรือเอกชน
  • * อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
  • * นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
  • * พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • * ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจอาหาร อาจเป็นธุรกิจขนาด ย่อมหรือขนาดกลาง
  • * เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ในโรงงานอาหารกระป๋อง โรงงานอาหารแช่แข็ง โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ หรือในอุตสาหกรรมอื่นๆ
  • * หัวหน้าฝ่ายผลิต หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอาหารกระป๋อง
  •    โรงงานอาหารแช่แข็ง โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ หรือโรงงานแปรรูปอาหารอื่นๆ
  • * นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ในโรงงานอาหารกระป๋อง โรงงานอาหารแช่แข็ง โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ หรือโรงงานแปรรูปอาหารอื่นๆ
  • * เจ้าหน้าทีโลจิสติกส์(Logistics) ในธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจขนส่งอาหาร ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าเกษตร
  • * เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ในอุตสาหกรรมเกษตรและในอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • © 2015 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ถ. พหลโยธิน ก.ม.48 ประตูน้ำพระอินทร์ ปทุมธานี 13180
  โทรศัพท์ : 02-529-3002 ต่อ 10 หรือ 12 โทรสาร : 02-529-3002 ต่อ 30
  For Administrator · Contact webmaster : Click here.