ระดับบัณฑิตศึกษา

  ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
  รอบการสมัคร
   เทอม 1 (ประมาณเดือนกันยายน)เรียน ตุลาคม-มกราคม
   เทอม 2 (ประมาณเดือนธันวาคม)เรียน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
   เทอม 3 (ประมาณเดือนพฤษภาคม)เรียน มิถุนายน-กันยายน
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร100,000 บาท แบ่งเป็น
   เทอม 1-4 เทอมละ 20,000 บาท
   เทอม 5-6 เทอมละ 10,000 บาท
  สถานที่เรียน
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  เวลาเรียน
   วันเสาร์ และวันอาทิตย์
  สมัครเรียนออนไลน์


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start