ระดับบัณฑิตศึกษา

  ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
  รอบการสมัคร
   เทอม 1 (ประมาณเดือนกันยายน)เรียน ตุลาคม-มกราคม
   เทอม 2 (ประมาณเดือนธันวาคม)เรียน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
   เทอม 3 (ประมาณเดือนพฤษภาคม)เรียน มิถุนายน-กันยายน
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร100,000 บาท แบ่งเป็น
   เทอม 1-4 เทอมละ 20,000 บาท
   เทอม 5-6 เทอมละ 10,000 บาท
  สถานที่เรียน
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  เวลาเรียน
   วันเสาร์ และวันอาทิตย์
  สมัครเรียนออนไลน์

 • ITA

 • ติดต่อสอบถาม Online
  Close chat
  Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

  Start