คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้า หน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

  • ITA

  • ติดต่อสอบถาม Online
    Close chat
    Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

    Start