ปรัชญา/วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล

วิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

พันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2.การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3.การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร แก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.การทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม
2.ผลการศึกษาและการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.ท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาดังนี้
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ ตามปรัชญาของคณะและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาและ การวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์
4. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและ การประกันคุณภาพการศึกษา กับงานกิจการนักศึกษา