ปรัชญา/วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล

วิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

พันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2.การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3.การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร แก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.การทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม
2.ผลการศึกษาและการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.ท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาดังนี้
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ ตามปรัชญาของคณะและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาและ การวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์
4. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและ การประกันคุณภาพการศึกษา กับงานกิจการนักศึกษา


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start