แนะนำคณะ


โครงการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ ฟาร์มเมล่อน


ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3

1. นายกิตติภูมิ สุขนางรอง 2. นางสาวบุปผา อยู่ทิม ทีมเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช


แข่งขันทักษะวิชาการเกษตรของเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในกลุ่มราชภัฏ ทั่วประเทศ

วันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start