คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ

- คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการ หรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

  • ITA

  • ติดต่อสอบถาม Online
    Close chat
    Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

    Start