โครงสร้างผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อ.ภาคิณ หมั่นทุ่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริหาร

อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.ธนา กั่วพานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

อ.วิเชียร พุทธศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อ.ธวัชชัย มูลตลาด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อ.ธนกร วังสว่าง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางจุฑามาศ วงศ์แสวง
หัวหน้าสำนักงานคณะบดี

ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start