โครงสร้างผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
songpoltanarit@vru.ac.th

อ.ภาคิณ หมั่นทุ่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
pakin.man@vru.ac.th

ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริหาร
komgrit@vru.ac.th

อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
sirivimon@vru.ac.th

อ.วิเชียร พุทธศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
vichian.p@vru.ac.th

อ.ธวัชชัย มูลตลาด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
thawatchai.moon@vru.ac.th

อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
nutcharat@vru.ac.th

อ.ธนกร วังสว่าง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
thanakorn.w@vru.ac.th

นางจุฑามาศ วงศ์แสวง
หัวหน้าสำนักงานคณะบดี
jutamart@vru.ac.th


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start