โครงสร้างอาจารย์ประจำหลักสูตร เกษตรศาสตร์

         

อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
ประธานหลักสูตร
(ศูนย์ปทุมธานี)

         

ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ศูนย์ปทุมธานี)

อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ศูนย์ปทุมธานี)

อ.ศิริพร นามเทศ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ศูนย์ปทุมธานี)

ผศ.สมาพร เรืองสังข์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ศูนย์ปทุมธานี)

อ.ธนกร วังสว่าง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ศูนย์ปทุมธานี)

         

อ.ณัฐกาณต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ศูนย์สระแก้ว)

อ.ดร.เจนจิรา นามี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ศูนย์สระแก้ว)

อ.ปณัท สุขสร้อย
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ศูนย์สระแก้ว)

อ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ศูนย์สระแก้ว)

อ.จารุนันท์ ไชยนาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ศูนย์สระแก้ว)

         
         
         


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start