โครงสร้างอาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการเกษตร

       

รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
ประธานหลักสูตร

       

ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
อาจารย์ประจำหลักสูตร


ผศ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
อาจารย์ประจำหลักสูตร


       
     

 


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start