โครงสร้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร


นางจุฑามาศ วงศ์แสวง
หัวหน้าสำนักงานคณะบดี

นางสาวพรรษชล ปิขุนทด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์
นักวิชาการเกษตร

นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช
นักวิชาการสัตวบาล

นางสาวจริยา นามดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชุติมา คำขันธ์
นักวิชาการศึกษา

นายสัมพันธ์ อ่ำสุรา
นักวิชาการศึกษา

นางประชวน แข็งกสิกิจ
คนงาน

นางดาวัน รัตนปัญญา
คนงาน

นายวิชัย เฮียงหล้า
พนักงานขับรถ

นายวิชัย ยอดหาญ
ช่างไม้

นายภิรมณ์ ศรีนวล
คนสวน

นางกรวรรณ กิจเหมาะ
คนงาน

 

 

 


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start