หลักสูตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิเศษ

วท.บ. เกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ

ผศ.สมาพร เรืองสังข์

ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช

อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน

อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี

อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน

อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา

อ.ศิริพร นามเทศ

อ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว

อ.ปณัท สุขสร้อย

อ.ดร.เจนจิรา นามี

อ.ณัฐกาณต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์


รศ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร

รศ.ดร.ไพโชค ปัญจะ

รศ.ดร.อรพิน จินตสถาพร

รศ.ประสาน ยิ้มอ่อน

รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

อ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี

อ.ดร.ศรีอาภา คงดี

อ.ดร.เบญญา มะโนชัย

ดร.กัลยา บุญญานุวัตร

ดร.สุรชัย หมื่นสังข์

อ.อรทัย ไตรวุฒานนท์

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.วัฒนี บุญวิทยา

ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง

ผศ.ดร.สุภณิดา พัฒธร

ผศ.หรรษา เวียงวะลัย

ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ

อ.ธฤต อภิสิทธิวงศ์

วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์

อ.วิเชียร พุทธศรี

อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์

อ.ธนา กั่วพานิช

อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์

อ.ภาคิณ หมั่นทุ่ง

 
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการเกษตร

รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ

ผศ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม

อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน

รศ.ประสาน ยิ้มอ่อน

 


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start