อาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ
วท.บ. เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช
อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน
อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
อ.ศิริพร นามเทศ
อ.ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
อ.ปวีณอศรัชด์ เคนจันทร์
อ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว
อ.ปณัท สุขสร้อย
อ.พงษ์วริษฐ์ พิชญกานต์กุล
อ.ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก
อ.ธิดารัตน์ แก้วคำ

รศ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร
รศ.ดร.ไพโชค ปัญจะ
รศ.ดร.อรพิน จินตสถาพร
รศ.ประสาน ยิ้มอ่อน
รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
อ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
อ.ดร.ศรีอาภา คงดี
อ.ดร.เบญญา มะโนชัย
ดร.กัลยา บุญญานุวัตร
ดร.สุรชัย หมื่นสังข์
อ.อรทัย ไตรวุฒานนท์
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร
อ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
อ.หรรษา เวียงวะลัย
อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ
ผศ.ดร.อภินันท์ วัลภา
อ.ดร.เพ็ญศรี ศรประสิทธิ์
วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ อ.วิเชียร พุทธศรี
อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
อ.ธนา กั่วพานิช
อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์
อ.ภาคิณ หมั่นทุ่ง
 
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการเกษตร รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
อ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร
อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
รศ.ประสาน ยิ้มอ่อน