การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓ "เจ้าฟ้าเกมส์" ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓ "เจ้าฟ้าเกมส์" ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้มีพิธีการเปิดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.Date : 2017-04-04


                                                                                                                                                                                    

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php