โครงการประกวดออกแบบหุ่นไล่กาจากวัสดุเหลือใช้ ในวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

โครงการประกวดออกแบบหุ่นไล่กาจากวัสดุเหลือใช้ เป็นโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการบริหารจัดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรกร อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาใด้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นหุ่นไล่กาที่ใช้งานได้จริง ในวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรDate : 2017-04-11


                                                                          

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php