โครงการการทำขวัญข้าว วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

โครงการการทำขวัญข้าว ซึ่งเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาด้านบูรณาการจัดการเรียนการสอนการบริการวิชาการด้านศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมความเชื่อในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปลูกข้าว ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ แปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Date : 2017-04-23


                                                                                                                                                                

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php