แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้นำนักศึกษาระหว่างสถาบัน 1 มิ.ย. 2560

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมงานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เพื่อเป็นการพัฒนางานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คนDate : 2017-06-01


                                                                                                                        

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php