คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดีวันที่ 7 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ก1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรDate : 2017-06-07


                                

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php