โครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐

โครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอุบลบุษย์ ศูนย์ฝึกประสบการอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Date : 2017-07-05