ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 22 สิงหาคม 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ก.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรDate : 2017-08-22