โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ "บายศรีสู่ขวัญ" 4 กันยายน 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ "บายศรีสู่ขวัญ" เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่1 และสร้างความผูกพันธ์และสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ในวันจันทณ์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการ ห้อง ก.404 คณะเทคโนโลยีการเกษตรDate : 2017-09-05


                                                                                                                                                            

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php