โครงการบริการเพาะขยายพันธ์หญ้าแฝก ร.ร.ผักไห่ "สุทธาประมุข" ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำโครงการตามแนวพระราชดำริ : โครงการบริการวิชาการเพาะขยายพันธ์หญ้าแฝก ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDate : 2017-10-03


                                                                                                                                                                                                        

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php