โครงการเสริมสร้างทักษะ : สนุกคิด วิทย์ อาหาร โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ 30 ตุลาคม 2560

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้กับนักเรียนในพื้นที่เครือข่ายภายนอกของมหาวิทยาลัย : สนุกคิด วิทย์ อาหาร แก่นักเรียนโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560Date : 2017-10-31


                                                                                                                                                                                    
foot_for_js_in.inc.php