โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 - 17.30 น. ณ.ห้อง ก403-ก404 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรDate : 2017-11-23


                                                                                                                                                                
foot_for_js_in.inc.php