ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารกิจการนักศึกษา วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560

โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ลานวัฒนธรรมอาคารกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรDate : 2017-12-27