แข่งขันกีฬาภายใน "เกษตรสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด" ณ โรงยิมเนเซี่ยม 1 ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560

แข่งขันกีฬาภายในคณะ "เกษตรสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด" ซึ่งเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานสู่ประชาคมอาเซี่ยน+3 ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์Date : 2017-12-27


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
foot_for_js_in.inc.php