โครงการการปลูกข้าวแบบเกษตรธรรมชาติเพื่อสืบสานวิถีไทย วันที่ 12 มีนาคม 2561

โครงการการปลูกข้าวแบบเกษตรธรรมชาติเพื่อสืบสานวิถีไทย วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ แปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Date : 2018-03-13