การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 "เจ้าฟ้าเกมส์" ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 "เจ้าฟ้าเกมส์" ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์Date : 2018-03-30