โครงการจัดกระบวนการเพื่อความเป็นเลิศ 22 กรกฏาคม 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณ รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้อนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรอบรม โครงการจัดกระบวนการเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีกำหนดทบทวนและปรับปรุงการจัดการกระบวนการในการออกแบบ ในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563ดู : 76 ครั้ง Date : 2020-07-22


                                                      


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start