โครงการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ( hydroponics )

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (soilless culture) หรือปัจจุบันนิยมเรียกว่า "ไฮโดรโปนิกส " (hydroponics)Date : 2016-08-02