โครงการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ( hydroponics )

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (soilless culture) หรือปัจจุบันนิยมเรียกว่า "ไฮโดรโปนิกส " (hydroponics)Date : 2016-08-02


                      

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php