ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท วันที่ 10 พย. 2559

เมื่อวันที่ 10 พย. 2559 ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช นำนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 21 คน ที่กำลังศึกษาในรายวิชา พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยได้รับความรู้เพิ่มเติมทั้งด้านชนิดพืชอาหารสัตว์ การทำหญ้าหมัก การทำหญ้าแห้งคุณภาพดี ตลอดจนได้มีโอกาสลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรนาหญ้า ในชื่อกลุ่มหางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในการทำนาหญ้า เพื่อผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้ง และหญ้าสดจำหน่าย

ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช Date : 2016-11-11


                                                              

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php