โครงการสิงห์-ราชภัฏอาสาทำฝายชะลอน้ำรักษาระบบนิเวศ 25-26 พ.ย 2559

     กิจกรรมโครงการสิงห์-ราชภัฏอาสาทำฝายชะลอน้ำรักษาระบบนิเวศ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษจิกายน 2559 ณ อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษารู้สึกรัก หวงแหนทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น Date : 2016-11-28


                                                                                                                                            

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php