นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559

โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ชั้นล่าง อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559Date : 2016-12-02


                                                                                                                                            
foot_for_js_in.inc.php