โครงการเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์(สนุกคิดวิทย์อาหาร)

   โครงการ เสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้กับโรงเรียนในพื้นที่เครือข่ายภายนอกของมหาวิทยาลัย : สนุกคิด วิทย์อาหาร วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมู่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีDate : 2016-12-07


                                                                                                                        

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php