โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 23 ธันวาคม 2559

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานกิจกรรม และอาคารกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559Date : 2016-12-26