การทำกุนเชียงและใส้กรอกเวียนนา 24 ธ.ค 2559

กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน : การทำกุนเชียงและใส้กรอกเวียนนา ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 24 ธันวาคม 2559 Date : 2016-12-26