โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word , Excel , Power point ) ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 17-19 มกราคม 2560 ณ.ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรDate : 2017-01-20