โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุฉา วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560

   โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชั้นล่าง อาคาร 80 ปี วไลอลงกรณ์ ในวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีDate : 2017-02-16


                                                                                                                                                                                    

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php