พิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชศิรินธร โดยองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในงานวันเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 15 กุมภาภันธ์ 2560 Date : 2017-02-16


                                                                                                                

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php