การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตร ครั้งที่ 3 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

   หลักสูตรเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ใด้นำนักศึกษาเข้าร้วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามDate : 2017-02-21


                                                                                                                                            

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php