ศึกษาดูงานและร่วมสัมมนาวิชาการ ในการโคนมแห่งชาติ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ในรายวิชาการผลิตโคนม และวิชาน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม เข้าศึกษาดูงานและร่วมสัมมนาวิชาการ ในการโคนมแห่งชาติ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีDate : 2017-02-22


                                    

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php