โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรDate : 2017-03-01


                                                                                                    

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php