โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเชิงปฏิบัตการ การจัดสวนแนวตั้งและการใช้พลังงานทดแทนจากแผงโซล่าเซลล์ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเชิงปฏิบัตการ " การจัดสวนแนวตั้งและการใช้พลังงานทดแทนจากแผงโซล่าเซลล์ " ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ยาศาสตร์ ชั้น ๑ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์วิเชียร พุธศรี อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ อาจารย์ธนา กั่วพานิช อาจารย์วันอาสาห์ พิทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย Date : 2017-03-30


                                                                                                                                            

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php