โปรแกรมวิชา | หลักสูตร | แผนการเรียน

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

5042103 การผลิตนกกระทา 3(2-2)
  Quail Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงนกกระทา ประเภทและพันธุ์ของนกกระทา โครงสร้างและองค์ประกอบของนกกระทา การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การป้องกันและการรักษาโรค การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การทำสถิติและบัญชี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของนกกระทา
 
     
5042201 การผลิตสุกร 3(2-2)
  Swine Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
ประโยชน์และความสำคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุ์สุกร การ คัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มสุกรแบบต่าง ๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะต่าง ๆ อาหารสุกรการทำทะเบียนประวัติโรคและการสุขาภิบาล การตลาด ปัญหาการเลี้ยงสุกรและ แนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
 
     
5042202 การผลิตกระต่าย 3(2-2)
  Rabbit Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
ความสำคัญของการเลี้ยงกระต่าย ประเภทและพันธุ์กระต่าย การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ การเลือกสถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดูกระต่ายประเภท ต่าง ๆ อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล ผลิตภัณฑ์การทำพันธุ์ที่ได้จากกระต่าย
 
     
5042203 การผลิตแกะ 3(2-2)
  Sheep Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
ความสำคัญของการเลี้ยงแกะ ประเภทและพันธุ์แกะ การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ การเลือกสถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดูแกะประเภทต่าง ๆ อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การฟอกขนแกะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแกะและการตลาด การจดสถิติและการทำบัญชี
 
     
5042204 การผลิตแพะ 3(2-2)
  Goat Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
ความสำคัญของการเลี้ยงแพะ ประเภทและพันธุ์แพะ การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดูแพะประเภทต่าง ๆ อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะและการตลาด การจดสถิติและการทำบัญชี
 
     
5042301 การผลิตโคเนื้อ 3(2-2)
  Beef Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุ์โคเนื้อ หลักและวิธี การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อ อุปกรณ์และโรงเรือน อาหารและการให้อาหารโคเนื้อ การจัดการฝูงโคเนื้อ การทำทะเบียนประวัติ การ จดบันทึกต่าง ๆ การตลาดโคเนื้อ
 
     
5042302 การผลิตโคนม 3(2-2)
  Dairy Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคนม พันธุ์โคนม หลักและวิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ์โคนม โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงดูโคนม การจัดการฝูงโคนม โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน้ำนมการจดสถิติและการทำบัญชี
 
     
5042303 การผลิตกระบือ 3(2-2)
  Buffalo Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงกระบือ พันธุ์กระบือ หลักและวิธีการคัดเลือกและผสมพันธุ์กระบือ โรงเรือนและอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดูกระบือ การให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การทำผลิตภัณฑ์กระบือ การตลาดและการทำบัญชี
 
     
5042401 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0)
  Animal Nutrition
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
ลักษณะส่วนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดต่าง ๆ ความจำเป็นของสารอาหารและขบวนการในร่างกายสัตว์ที่จะเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นประโยชน์แก่ตัวสัตว์
 
     
5042504 การผสมเทียม 3(2-2)
  Artificial Insemination
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
ประโยชน์และความสำคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ การเตรียมและการเก็บรักษาน้ำเชื้อ เทคนิคการผสมเทียม การประเมิน ประสิทธิภาพของการผสมเทียม สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ อาหารและ กระบวนการสืบพันธุ์ โรคและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การรีดน้ำเชื้อ การตรวจ คุณภาพน้ำเชื้อ การขยายหรือการเจือจางน้ำเชื้อ การเก็บรักษา น้ำเชื้อ การฉีดเชื้อ การพิสูจน์การผสมติด
 
     
5043101 การผลิตเป็ด 3(2-2)
  Duck Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงเป็ด ประเภทและพันธุ์เป็ด การคัด-เลือกพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ การจัดการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การตลาด การทำสถิติและการบัญชี
 
     
5043102 การผลิตห่าน 3(2-2)
  Geese Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงห่าน ประเภทและพันธุ์ห่าน การคัดเลือกพันธุ์ การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การตลาดผลิตภัณฑ์ การทำสถิติและบัญชี
 
     
5043104 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 3(2-2)
  Incubation and Hatchery Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
คัพภวิทยาของสัตว์ปีก หลักและการปฏิบัติในการฟักและการจัดการ การเก็บรักษาไข่ฟัก การคัดเพศลูกสัตว์ปีก การเลี้ยงดูสัตว์ปีกในระยะแรก การทำพันธุ์ประวัติของสัตว์ปีก
 
     
5043401 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก 3(2-2)
  Poultry Nutrition
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022506 ชีวเคมี
ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ปีก การศึกษาเรื่องความต้องการทาง พลังงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ และไวตามิน เพื่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของสัตว์ปีก การย่อยอาหาร และการดูดซึมอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรดอะมิโน การคิดคำนวณสูตรอาหารสำหรับสัตว์ปีก
 
 
 
 

หน้าที่แล้ว - - - หน้าต่อไป | หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20