โปรแกรมวิชา | หลักสูตร | แผนการเรียน

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

5134101 การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 3(2-2)
  Agricultural Extension for Sustainable Agriculture
ความหมาย ความสำคัญ และหลักการของโครงการเกษตรแบบผสมผสาน การเลือกวิธีการส่งเสริมที่เหมาะสมสำหรับโครงการเกษตรแบบผสมผสานแต่ละรูปแบบ การเกษตรตามแนวพระราชดำริ การเกษตรแบบยั่งยืน การวางแผนปฏิบัติการ การ ดำเนินงานและการประเมินผลสำเร็จ
 
     
5143101 สื่อสารการเกษตรเบื้องต้น 2(2-0)
  Introduction to Agricultural Communication
ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารการเกษตร ทฤษฎีและแนว ความคิดปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อการเกษตร วิธีการสื่อสารการเกษตร เทคโนโลยีการสื่อสารการเกษตร
 
     
5144201 โสตทัศนูปกรณ์การสอนเกษตร 3(2-2)
  Audio-Visual Aids for Agricultural Training
ความหมาย ความสำคัญ การเลือก การเตรียม การผลิตและการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการส่งเสริมและการสอนเกษตร เทคนิคการใช้อุปกรณ์ให้สัมฤทธิ์ผลในงานส่งเสริมการเกษตรและการสอนเกษตร การเสริมประสบการณ์ให้ ผู้เรียนรู้จักการใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น
 
     
5151101 การศึกษาเกษตรในประเทศไทย 2(2-0)
  Principles for Agricultural Education in Thailand
จุดมุ่งหมายในการ จัดการศึกษาเกษตร ประวัติการศึกษาเกษตร ในประเทศไทย การจัดการศึกษาวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ อุดมศึกษา สถาบันหรือองค์กรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเกษตร ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการศึกษาเกษตรในปัจจุบันและอนาคตในประเทศไทย
 
     
5151102 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร 2(2-0)
  Intracurricular Activities in Agricultural Education
ความหมายและความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั่วไปความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร การวางแผนงานเพื่อการฝึกหัดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกษตรแบบต่าง ๆ การจัดกิจกรรมเฉพาะอย่าง การจัดกิจกรรมแบบผสมผสาน ความรับผิดชอบของผู้ร่วมงาน การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
 
     
5152101 โครงการเกษตร 3(3-0)
  Farming Programs
เหตุผลและความจำเป็นที่มีการวางแผนกำโครงการเกษตร ประเภทของโครงการการเขียนโครงการเกษตร การเริ่มต้นงาน การนิเทศโครงการ การบริหารโครงการ เกษตรกับองค์การหรือสมาคม หรือชมรมทางการเกษตร
 
     
5154901 วิธีวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางการศึกษาศาสตร์เกษตร 3(3-0)
  Research Methodology in Agricultural Education
ความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัย ปัญหาทางการศึกษา ทางเกษตร ที่มาของปัญหา การตั้งหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนของการวิจัยแบบต่างๆ วิธีการใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจารณ์ สรุปและประเมินผลงานวิจัยทางการศึกษาเกษตร
 
     
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0)
  Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงานหลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการ ประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผนการจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้
 
     
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0)
  Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคลการบริหารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภท ต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
 
     
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0)
  General Economics
ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้ทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา
 
     
2513303 ภาวะผู้นำและการจูงใจ 2(2-0)
  Leadership and Motivation Techniques
ศึกษาความหมาย ความสำคัญและคุณลักษณะของผู้นำที่ดีโดยทั่วไป ประเภทของผู้นำ ภาวะผู้นำในอาชีพต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการปรับปรุงบุคคลเพื่อให้เป็นผู้นำที่ดี ความหมายและความสำคัญของขวัญกับการบริหารงานบุคคล องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดขวัญที่ดี เทคนิคการสร้างขวัญในลักษณะต่าง ๆ ความหมายและความสำคัญและประเภทของการจูงใจ หลักการหรือทฤษฎีการจูงใจทางจิตวิทยา เทคนิคการจูงใจบุคคลและกลุ่มบุคคล
 
     
2533201 ประชากรศึกษา 3(3-0)
  Population Education
ศึกษาความหมายและประวัติความเป็นมาของประชากรศึกษา ภาวะประชากร ได้แก่ขยายองค์ประกอบการขยายตัวของประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร การเกิด การตาย และการย้าย ถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและนโยบายประชากร ประชากรศึกษากับการแก้ไขปัญหาประชากร เทคนิคและวิธีการทางประชากรศึกษาประชากรศึกษากับการแก้ไขของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
 
     
2562302 กฏหมายธุรกิจ 3(3-0)
  Business Laws
ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองของผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกัยการฟื้นฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
 
     
2563301 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0)
  Labour Relations
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริหาร ประวัติและวิวัฒนาการของสหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวะการทำงาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง/td>
 
     
2573301 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0)
  Economic and Social Development
ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาสังคม นโยบายและแผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กระบวนการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
     
3001101 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(3–0)
  Fundamentals of Advertising and Public Relations
ความหมาย ความสำคัญ และความแตกต่างของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์รวมทั้งคำที่ใช้ใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อ การโฆษณาเผยแพร่ การสารนิเทศ ฯลฯหลักการและองค์ประกอบของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ประวัติและวิวัฒนาการกระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเทคนิคการใช้สื่อพื้นฐานในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
 
 
 
 

หน้าที่แล้ว - - - หน้าต่อไป | หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20