โปรแกรมวิชา | หลักสูตร | แผนการเรียน

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

5022102 มันสำปะหลัง 2(1-3)
  Cassava
ประวัติ และ ความสำคัญของมันสำปะหลัง ปัญหาการปลูกมันสำปะหลังในประเทศ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การปลูกพืชแซม
 
     
5022201 พืชน้ำมัน 3(2-2)
  Oil Crops
ความสำคัญ ประโยชน์และชนิดของพืชน้ำมัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการจำหน่าย
ปฏิบัติการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์พืชน้ำมันอย่างน้อย 3 ชนิด เช่น ละหุ่ง ทานตะวัน งานศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับการผลิต ระบบการผลิตและการตลาดของพืชน้ำมัน
 
     
5022301 ข้าว 2(1-3)
  Rice
ประวัติ ความสำคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ข้าว ประเภทของการทำนา การปลูกและการบำรุงรักษา ศัตรูและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยว การจำแนกคุณภาพข้าว ตลาดและการจำหน่าย
 
     
5022401 พืชเส้นใย 3(2-2)
  Fiber Crops
ความสำคัญ ประโยชน์และชนิดของพืชเส้นใย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู การเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการจำหน่าย
ปฏิบัติการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชเส้นใยอย่างน้อย 3 ชนิด เช่น ฝ้าย ปอแก้ว ปอกระเจา ศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับการผลิต ระบบการผลิตและการตลาดพืชเส้นใย
 
     
5021501 พืชไร่เศรษฐกิจ 1 3(2-2)
  Economic Field Crops 1
ความสำคัญของเศรษฐกิจ พฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ แหล่งปลูกพันธุ์ และดินที่เหมาะสม การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู การปลูกข้าวและพืชไร่ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ประโยชน์และหลักการพิจารณาทำไร่นาสวนผสม
ปฏิบัติการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ และดำเนินการปลูก ดูแลรักษาจนถึงเก็บเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอย่างน้อย 2 ชนิด เช่น พืชตระกูลหญ้าและตระกูลถั่ว อย่างละหนึ่งชนิด รวมทั้งศึกษา นอกสถานที่เกี่ยวกับไร่นาสวนผสม
 
     
5022502 พืชอุตสาหกรรม 3(2-2)
  Industrial Field Crops
ความสำคัญ ประโยชน์และชนิดของพืชอุตสาหกรรม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรค และแมลงศัตรูการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการจำหน่าย
ปฏิบัติการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ชนิด เช่น อ้อย สัปปะรด ยางพารา ศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการผลิต ระบบการผลิต และการตลาดของพืชอุตสาหกรรม
 
     
5022503 อ้อย 2(1-3)
  Sugarcane
ประวัติและความสำคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์อ้อย การขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา ศัตรูและการป้องกันกำจัด การตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำตาล การขนส่งและการจำหน่าย วิธีการผลิตน้ำตาล จากอ้อย ภาวะการตลาด
 
     
5022504 สับปะรด 2(1-3)
  Pineapple
ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของสับปะรด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจำแนกพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจำหน่าย
 
     
5022601 พืชอาหารสัตว์ 3(2-2)
  Forage Crops
การจำแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าทางอาหาร การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่าง ๆ
ปฏิบัติการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืช อาหารสัตว์ ทั้งพืชตระกูลถั่ว ฝึกปฏิบัติการทำ Herbarium ฝึกปฏิบัติการเก็บรักษาพืช อาหารสัตว์ เช่น การทำหญ้าและถั่วแห้ง การทำหญ้าและถั่วหมัก ศึกษานอกสถานที่
 
 
 
 

หน้าที่แล้ว - - - หน้าต่อไป | หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20